Privact

Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1: DEFINITIES

Algemene voorwaarden: de algemene voorwaarden op deze pagina
Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon, met wie Start Moovin onderhandelt omtrent de totstandkoming van een Overeenkomst respectievelijk een Overeenkomst gesloten.
Overeenkomst: de overeenkomst tussen Start Moovin en Opdrachtgever, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding op en ter uitvoering van die overeenkomst.
Producten: alle zaken die het onderwerp zijn van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, media uitingen, advertenties, teksten en concepten alsmede voorlopige en/of definitieve ontwerpen, formats etc. die al dan niet voorlopig als tussen-, deel-, of eindresultaat van de Overeenkomst door Start Moovin aan Opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
Diensten: alle dienstverlening die het onderwerp is van een Overeenkomst zoals, maar niet beperkt tot, online strategie, thema, content creatie, social media ondersteuning, copywriting, storytelling, e-mail marketing en Facebook-, Instagram-, YouTube-, Spotify-, TikTok-, Snapchat-, Zoekmachine en Display advertising alsmede alle aanvullende en ondersteunende diensten op dit gebied.
Service: onder deze werkzaamheden vallen het aanpassen van teksten, beelden, bewegende beelden en/of geluid, inhoud van kanalen en het optimaliseren van advertentiecampagnes op verzoek van Opdrachtgever.
Prijs: de prijs voor de door Start Moovin te leveren dienst of product met inbegrip van alle bijkomende kosten en belastingen.
Start Moovin: een onderneming (een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) die zich bezighoudt met online en digitale marketing alsmede daaraan gerelateerde activiteiten.

ARTIKEL 2: TOEPASSELIJKHEID

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, diensten, producten, Overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen van Start Moovin B.V. zoals ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77234065.

Door acceptatie van een aanbod van Start Moovin voor het verrichten van werkzaamheden of de levering van (een) product(en), aanvaardt de Opdrachtgever de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden. Toepasselijkheid van door Opdrachtgever gehanteerde algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van Opdrachtgever.

ARTIKEL 3: OFFERTES, AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMST

Alle offertes en aanbiedingen van Start Moovin zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

Start Moovin kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten. Opdrachtgever kan voorts geen rechten ontlenen aan een aanbod van Start Moovin dat gebaseerd is op door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

Start Moovin behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren.

Een Overeenkomst tussen Start Moovin en Opdrachtgever komt tot stand indien en voor zover Start Moovin een opdracht schriftelijk of per e-mail aanvaardt of door Start Moovin uitvoering aan een opdracht wordt gegeven.

Aanvullingen of wijzigingen gedurende de looptijd van de Overeenkomst worden zoveel mogelijk schriftelijk of per e-mail bevestigd.

Van het bepaalde in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien en voor zover hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen, afwijkt van het bepaalde in deze algemene voorwaarden, geldt hetgeen partijen uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

Start Moovin zal zich te allen tijde inspannen de Overeenkomst naar beste kunnen uit te voeren. Start Moovin is nimmer aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat Opdrachtgever beoogde.

Start Moovin is gerechtigd bij de uitvoering van Overeenkomsten van Opdrachtgevers derden in te schakelen. Bij de selectie van derden zal Start Moovin de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Deze algemene voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de derden als bedoeld in de vorige zin. Derhalve kunnen deze derden, voor zover de rechten c.q. verplichtingen naar hun aard niet uitsluitend voorbehouden kunnen zijn aan Start Moovin, jegens de Opdrachtgever een beroep doen op de bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Het is mogelijk dat de aard van het Product en/of Dienst wijzigt gedurende de looptijd van de Overeenkomst. Een dergelijke wijziging zal te allen tijde worden afgestemd met Opdrachtgever en na goedkeuring worden uitgevoerd. Afhankelijk van de aard van de wijziging is het ter beoordeling aan Start Moovin of hiertoe een aangepaste offerte dient te worden opgesteld.

ARTIKEL 4: VERPLICHTINGEN PARTIJEN

Opdrachtgever zal zijn volledige medewerking verlenen bij het uitvoeren van de Overeenkomst en alle benodigde informatie aan Start Moovin verstrekken.

Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens waarvan Start Moovin aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Start Moovin worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Start Moovin zijn verstrekt, heeft Start Moovin het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

Opdrachtgever is verplicht te handelen conform de toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

ARTIKEL 5: PRIJZEN / BETALINGSVOORWAARDEN

Alle prijzen van Start Moovin zijn uitgedrukt in Euro’s – tenzij anders aangegeven – en exclusief omzetbelasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, komen ten laste van Opdrachtgever alle kosten verband houdende met de Producten en/of Diensten.

Tenzij anders is overeengekomen, dienen alle facturen van Start Moovin zonder aftrek, korting, opschorting of verrekening betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum.
Prijzen zijn onder meer gebaseerd op ten tijde van de opgave of totstandkoming van de overeenkomst of offerte geldende factoren, waaronder sociale en fiscale lasten, heffingen, assurantiepremies etc. Indien zich na opgave of sluiting van de overeenkomst en voor de voltooiing van de dienstverlening of levering, wijzigingen in deze of andere prijsbepalende factoren mochten voordoen, heeft Opdrachtnemer het recht de door haar gehanteerde prijzen aan te passen en aan Opdrachtgever te factureren.

De betalingsverplichting van Opdrachtgever gaat in op de dag dat de Overeenkomst tot stand komt. Betaling geschiedt afhankelijk van de duur en aard van de Overeenkomst volgens een met Opdrachtgever overeen te komen verdeling vooraf, bij aanvang, gedurende en bij voltooiing van het Product en/of de Dienst dan wel door middel van periodiek vervallende bedragen.

Bij annulering van een evenement moeten de volgende percentages van het geoffreerde bedrag worden voldaan:
– Annulering langer dan 2 maanden voor de datum van het evenement: 50% van geoffreerde bedrag
– Annulering tussen 2 maanden en 1 maand voor de datum van het evenement: 80% van geoffreerde bedrag
– Annulering minder dan 1 maand voor de datum van het evenement: 100% van geoffreerde bedrag

Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Start Moovin, geldende in de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, zoals medegedeeld aan Opdrachtgever, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.Wanneer er geen uurtarieven afgesproken zijn, wordt het algemene uurtarief van Start Moovin aangehouden, welke € 60,- ex BTW bedraagt.

Bij overschrijding van de betalingstermijn (in het geval van automatische incasso vanaf het moment dat de periodiek verschuldigde vergoeding niet kan worden geïncasseerd) is Opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is Start Moovin gerechtigd de wettelijke rente in rekening te brengen. Alle te maken invorderingskosten zijn voor rekening van de nalatige Opdrachtgever. Deze kosten bedragen ten minste 10% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,00 (voor particulieren gelden de dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen).

Start Moovin is gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst afhankelijk te stellen van betaling van een voorschot van Opdrachtgever. Start Moovin zal, in geval van een gevraagd voorschot, slechts werkzaamheden in het kader van de desbetreffende Overeenkomst verrichten nadat het voorschot door Opdrachtgever is voldaan. Indien het voorschot niet, of althans niet tijdig, is voldaan, is Start Moovin nimmer aansprakelijk voor schade die het gevolg is van het niet uitvoeren van de Overeenkomst. Eventueel betaalde voorschotten worden verrekend met een factuur in het kader van de Overeenkomst.

Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken in de eerste plaats ter voldoening van eventuele wettelijke rente en kosten en vervolgen van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdrachtgever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Start Moovin is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten indien Opdrachtgever niet aan al haar verplichtingen voldoet dan wel indien na het sluiten van de Overeenkomst te haar kennis gekomen omstandigheden Start Moovin goede grond te geven te vrezen dat Opdrachtgever haar verplichtingen niet zal nakomen.

Voor het maken van voorstellen en offertes berekent Start Moovin geen kosten tenzij voor de opstelling ervan specifiek onderzoek noodzakelijk is. In dat geval wordt vooraf een opgave gegeven van onze werkzaamheden en de daarmee gepaard gaande kosten die in rekening gebracht worden. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat, door ten tijde van de totstandkoming van de opdracht nog onbekende factoren, ons honorarium de kostenraming te boven gaat, zullen we, tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zonder goedkeuring vooraf van de opdrachtgever, de kostenraming met maximaal 10% mogen overschrijden. Dit percentage zal niet worden overschreden zonder nader overleg met de opdrachtgever, waarbij tot een eventuele herziening van de kostenraming of van onze werkzaamheden kan worden besloten.

ARTIKEL 6: LEVERINGSTERMIJNEN / AFLEVERING

Start Moovin zal het Product en/of de Dienst aan Opdrachtgever afleveren op de overeengekomen wijze. Op het moment dat Start Moovin aangeeft dat de werkzaamheden zijn voltooid, dan wel voor beide partijen redelijkerwijs kenbaar is dat de werkzaamheden zijn voltooid, wordt het Product en/of de Dienst als opgeleverd beschouwd.

De in offertes, opdrachtbevestigingen en Overeenkomsten genoemde leveringstermijnen zijn bij benadering, en derhalve niet fataal, en binden Start Moovin niet, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk het tegendeel is overeengekomen. Het verzuim van Start Moovin treedt niet eerder in dan nadat de Opdrachtgever Start Moovin schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij hij Start Moovin een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen, en de nakoming na verstrijken van de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.

De leveringstermijnen vangen pas aan ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, of indien later bij ontvangst van alle noodzakelijke materialen als bedoeld in artikel 4, leden 2 en 3, of indien later bij ontvangst van het bedongen voorschot of zekerheidsstelling.

Overschrijding van een leveringstermijn geeft geen aanspraak op schadevergoeding, tenzij er sprake is van grove toerekenbare tekortkoming in de nakoming aan de zijde van Start Moovin. In dit geval dient er sprake te zijn van overschrijding van een fatale termijn, die uitdrukkelijk als zodanig schriftelijk is overeengekomen. Alsdan kan door Opdrachtgever slechts aanspraak worden gemaakt op vergoeding van, de Overeenkomst betreffende, gemaakte kosten. Een vergoeding bestaande uit wettelijke rente en/of vertragingsrente, dan wel een vergoeding wegens winstderving en/of vervolgschade is uitdrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 7: MEERWERK

Indien Start Moovin op verzoek of met voorafgaande instemming van Opdrachtgever werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door Opdrachtgever worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Start Moovin. Start Moovin is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Opdrachtgever aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in lid 1 van dit artikel het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van Opdrachtgever en Start Moovin, kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de Overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor Opdrachtgever nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de Overeenkomst.

Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Start Moovin Opdrachtgever desgevraagd tevoren schriftelijk informeren over de financiële consequenties van die extra werkzaamheden of prestaties.

ARTIKEL 8: AANSPRAKELIJKHEID

Start Moovin aanvaardt wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding alleen voor zover dit uit dit artikel blijkt. Behoudens ingeval van opzet of grove schuld van Start Moovin, alsmede behoudens het bepaalde in artikel 8, is Start Moovin na (op)levering niet langer aansprakelijk voor gebreken van het (op)geleverde.

De Opdrachtgever draagt de schade veroorzaakt door onjuistheden in de door haar opgedragen werkzaamheden, onjuistheden in de door Opdrachtgever verlangde werkwijzen, iedere andere tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de Opdrachtgever die uit de wet of de overeenkomst voortvloeien, alsmede een andere omstandigheid die niet aan Start Moovin kan worden toegerekend.

Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Start Moovin is iedere aansprakelijkheid van Start Moovin uit hoofde van een gebeurtenis – daaronder begrepen een nalaten – die tot aansprakelijkheid leidt, beperkt tot een vergoeding van directe schade en zal nooit meer bedragen dan tweemaal de factuurwaarde. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op doorlopende dienstverlening of een duurovereenkomst betreft met een looptijd van meer dan één jaar, wordt de maximale vergoeding gesteld op het totaal van de vergoedingen bedongen voor één jaar. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 15.000 euro (vijftienduizend euro). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. de redelijke kosten die Opdrachtgever zou moeten maken om de prestatie van Start Moovin aan de Overeenkomst te laten beantwoorden. Deze schade wordt echter niet vergoed indien Opdrachtgever de Overeenkomst heeft ontbonden.

b. redelijke kosten, gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op directe schade in de zin van deze voorwaarden.

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade in de zin van deze voorwaarden.

Aansprakelijkheid van Start Moovin voor indirecte schade, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, en schade door bedrijfsstagnatie is te allen tijde uitgesloten.
Indien Start Moovin derden heeft ingeschakeld zoals omschreven in artikel 3, lid 7 en deze derde zijn aansprakelijkheid verder heeft beperkt dan Start Moovin, is Start Moovin gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van deze derden namens Opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van Start Moovin voor een tekortkoming van een derde is beperkt tot het bedrag dat Opdrachtgever bij een rechtstreekse aanspraak jegens die derde had kunnen ontvangen.

Aansprakelijkheid van Start Moovin wegens tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst, ontstaat slechts indien Opdrachtgever Start Moovin onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijk termijn ter zuivering van de tekortkoming en Start Moovin ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Start Moovin in staat is adequaat te reageren.

De eventuele aansprakelijkheid van Start Moovin is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat uit hoofde van een eventuele beroeps-/bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van Start Moovin in het betreffende geval zal worden uitgekeerd.

Start Moovin zal niet aansprakelijk zijn voor schade tengevolge van inbreuk op vertrouwelijkheid van communicatie die op verzoek van, dan wel met al dan niet stilzwijgende instemming van opdrachtgever elektronisch plaatsvindt.

Buiten de in dit artikel genoemde gevallen, rust op Start Moovin geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zal worden gebaseerd. Opdrachtgever vrijwaart Start Moovin voor alle aanspraken van derden.

De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Start Moovin bedraagt één jaar

ARTIKEL 9: DUUR EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

Tenzij uitdrukkelijk anders voortvloeit uit de Overeenkomst of schriftelijk anders bepaald, wordt de Overeenkomst aangegaan voor een onbepaalde tijd met een minimum van 6 (zes) maanden.

Een Overeenkomst welke is aangegaan voor onbepaalde tijd kan door elk der Partijen (na goed overleg en) onder opgave van redenen worden opgezegd, hierbij dient een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen in geval van rechtmatige opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Een voor bepaalde tijd gesloten Overeenkomst wordt na afloop van de in de Overeenkomst overeengekomen periode, steeds stilzwijgend verlengd met 6 (zes) maanden, tenzij Opdrachtgever de Overeenkomst ten minste 2 (twee) maanden voor het verstrijken van de overeengekomen periode per aangetekende brief opzegt.

Tussentijdse ontbinding van een Overeenkomst is slechts mogelijk, wanneer Opdrachtgever of Start Moovin toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst en/of de algemene voorwaarden, na deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijke ingebreke te zijn gesteld door de andere Partij waarbij een redelijk termijn wordt gesteld voor de zuivering van de tekortkoming en de tekortkoming in deze termijn niet is verholpen.

Start Moovin kan een Overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen, wanneer Opdrachtgever- al dan niet voorlopig- surseance van betaling wordt verleend, wanneer ten aanzien van Opdrachtgever faillissement wordt aangevraagd of wanneer zijn/haar onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van de ondernemingen.

Indien Opdrachtgever op het moment van de ontbinding als bedoeld in dit artikel, reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaanmaking zijn, tenzij Start Moovin ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Start Moovin vóór de ontbinding heeft uitgevoerd of gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

Onverminderd het bepaalde in dit artikel heeft Start Moovin het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen indien:
a. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met (inter)nationale wet- en regelgeving;
b. Opdrachtgever informatie verspreidt die in strijd is met algemeen aanvaarde normen en waarden;
c. Opdrachtgever informatie verspreidt die discriminerend is ten aanzien van uiterlijk, ras, religie, geslacht, cultuur, afkomst of anderszins kwetsend genoemd kan worden.
d. Opdrachtgever anderszins handelt op een wijze die onverenigbaar is met de normen en waarden van Start Moovin, zulks ter beoordeling van Start Moovin.

ARTIKEL 10: OVERMACHT

Start Moovin is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting uit de overeenkomst indien zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die haar krachtens de wet, een rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen niet kan worden toegerekend. Onder overmacht wordt mede begrepen de omstandigheid dat Start Moovin door een tekortkoming van derden die bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken, niet in staat is haar verplichtingen (tijdig) na te komen. Onder overmacht wordt in ieder geval ook verstaan: oorlog(sgevaar), rellen, werkstakingen, molest, brand, waterschade, overstromingen, atmosferische omstandigheden, langdurig uitval van elektriciteit, aanpassingen of onderhoud aan het netwerk van telecommunicatie en/of elektriciteitsnetwerken van anderen, kabelbreuken, storingen in communicatieve verbindingen inclusief telecommunicatie verbindingen of verhindering of weigering van nakoming door leveranciers van wie Start Moovin bij de uitvoering van haar Producten en/of Diensten afhankelijk is.

Wanneer een overmachtsituatie langer dan 30 (dertig) dagen heeft geduurd, heeft Start Moovin het recht om de Overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Indien Start Moovin bij het intreden van de overmachtsituatie reeds gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde gedeelte, respectievelijk uitvoerbare gedeelte van de overeenkomst afzonderlijk te factureren als ware er sprake van een zelfstandige overeenkomst. Schade als gevolg van overmacht komt nimmer voor vergoeding in aanmerking.

ARTIKEL 11: SERVICE

Indien Opdrachtgever wenst kan Start Moovin Service verrichten. Hiertoe zal afzonderlijk een overeenkomst worden gesloten tussen Partijen. De in dit artikel vermelde bepalingen zijn in dat geval nadrukkelijk van toepassing. Onder het Service, zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden, wordt verstaan:

a. assistentie waarbij Opdrachtnemer te bereiken is op werkdagen van 9.00 tot 18.00 uur via het vaste telefoonnummer van Start Moovin en buiten kantooruren via e-mail en een eventueel mobiel telefoonnummer zoals door Start Moovin aan Opdrachtgever verstrekt;

b. doorvoeren van aanpassingen die vallen onder de Service op verzoek van Opdrachtgever;

c. doorvoeren van aanpassingen geïnitieerd door Start Moovin.

Aanvullende werkzaamheden, die niet onder Service vallen, betreffen meerwerk als bedoeld in artikel 7 en zullen apart in rekening worden gebracht.

ARTIKEL 12: INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

Opdrachtgever garandeert Start Moovin, dat door de nakoming van de Overeenkomst en met name door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de van Opdrachtgever ontvangen toeleveringsmateriaal, alsmede het door Start Moovin op verzoek van Opdrachtgever samengestelde materiaal geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden, zoals maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten. Opdrachtgever vrijwaart Start Moovin zowel in- als buiten rechte voor alle aanspraken van derden wegens vermeende inbreuk op hun rechten.

Indien ten aanzien van de juistheid van de door derden gepretendeerde rechten als bedoeld in lid 1 van dit artikel gerede twijfel ontstaat of blijft bestaan, is Start Moovin bevoegd maar niet gehouden de nakoming van de Overeenkomst op te schorten tot het moment waarop in rechte onherroepelijk komt vast te staan dat Start Moovin door de nakoming van de Overeenkomst geen inbreuk op deze rechten maakt. Daarna zal Start Moovin de werkzaamheden alsnog binnen een redelijke termijn uitvoeren.

ARTIKEL 13: GEHEIMHOUDING

Opdrachtgever en Start Moovin zullen alle vertrouwelijke informatie die zij verkrijgen omtrent elkaars ondernemingen en hun relaties strikt vertrouwelijk behandelen. Informatie zal in ieder geval als vertrouwelijk worden aangemerkt, als zij als zodanig door Opdrachtgever en Start Moovin worden aangeduid. De in dit artikellid opgenomen verplichting geldt gedurende de looptijd van een Overeenkomst en 1 (een) jaar daarna.

Opdrachtgever stemt ermee in dat zijn persoonsgegevens, met inachtneming van de daarvoor geldende wettelijke regelingen, worden verwerkt voor marktonderzoek en direct marketing ten behoeve van Diensten van Start Moovin. Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens of een eerder verleende instemming wil intrekken, kan hij dit te allen tijde schriftelijk aan Start Moovin kenbaar maken.
Opdrachtgever kan te allen tijde inzage verzoeken in de gegevens die over hem in het databestand van Start Moovin zijn opgeslagen.

Opdrachtgever staat ervoor in dat alle wettelijke voorschriften betreffende eventueel te verwerken gegevens, daaronder in het bijzonder begrepen de voorschriften bij of krachtens de Wet Bescherming Persoonsgegevens gesteld, stipt in acht zijn en zullen worden genomen en dat alle voorgeschreven aanmeldingen zijn verricht. Opdrachtgever zal Start Moovin alle terzake gevraagde informatie onverwijld schriftelijk verstrekken.

Opdrachtgever vrijwaart Start Moovin voor alle aanspraken van derden die jegens Start Moovin mochten worden ingesteld wegens schending van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en/of wettelijke bewaartermijnen.

Start Moovin spant zich in passende technische en organisatorische maatregelen te treffen om persoonsgegevens en gegevens zoals bedoeld in dit artikel te beveiligen tegen verlies, vernietiging, beschadiging of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik. Deze maatregelen voorzien in, rekening houdend met de stand van de techniek en de kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beschermingsniveau gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de gegevens met zich meebrengen.

Alhoewel Start Moovin zich zal inspannen om de gegevens veilig te stellen conform lid 6 van dit artikel is zij niet aansprakelijk voor schade die op basis hiervan eventueel zou ontstaan.
Start Moovin behoudt zich het recht voor om anonieme statistische gegevens (niet zijnde persoonsgegevens) die zij ten behoeve van Opdrachtgever verzamelt voor eigen analyses te gebruiken.

ARTIKEL 14: DIVERSEN

Wanneer een bepaling van deze algemene voorwaarden door een gerechtelijke instantie wordt vernietigd, nietig wordt verklaard of haar gelding wordt ontzegd, zal dit geen effect hebben op de andere bepalingen van deze algemene voorwaarden. In voornoemd geval zullen Opdrachtgever en Start Moovin in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen waarbij zoveel mogelijk aansluiting wordt gezocht bij het doel en de strekking van de nietige, vernietigde bepaling dan wel bij de bepaling waaraan de gelding werd ontzegd.

Start Moovin kan haar rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst overdragen aan een andere rechtspersoon bij overgang van (een deel van) haar onderneming. Opdrachtgever kan de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit een Overeenkomst en/of algemene voorwaarden niet zonder toestemming van Start Moovin aan een derde overdragen. Start Moovin zal haar toestemming niet op onredelijke gronden onthouden.

Bepalingen uit de algemene voorwaarden en/of de Overeenkomst die naar hun aard bedoeld zijn stand te houden na het einde van de Overeenkomst, zullen van toepassing blijven. De algemene voorwaarden worden kosteloos aan Opdrachtgever verstrekt door Start Moovin.

ARTIKEL 15: TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Start Moovin partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Alle geschillen voortvloeiende uit aanbiedingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, worden onderworpen aan het oordeel van de rechter in het arrondissement waar Start Moovin is gevestigd, tenzij de wet dwingend een andere rechter bevoegd verklaart.

You're currently viewing this website from an outdated browser. Switch to a modern browser such as: Chrome, Safari or Firefox to view this website.